Σκοποί

Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:
• Η προβολή και προώθηση θεμάτων, που αφορούν στην ανάπτυξη της παραγωγής, της διακίνησης και της εμπορίας προϊόντων ζωικής προέλευσης και θεμάτων, που αφορούν στα αγροτικά ζώα.
• Η μελέτη προβλημάτων και θεμάτων, η χρήση μεθόδων έρευνας και τεχνολογίας και γενικά κάθε μέσου για την επίτευξη της μεγίστης παραγωγής και αρίστης ποιότητας των προϊόντων του κλάδου, καθώς και για την καλλίτερη γνώση των κανόνων της αγοράς.
• Η προβολή των προϊόντων του κλάδου τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις άλλες αγορές. Η συμβολή στην χάραξη μιας εθνικής πολιτικής για τα προϊόντα του κλάδου με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως και ειδικά στο τυρί «φέτα».
• Η προάσπιση των όρων που επιφυλάσσονται για τα προϊόντα του κλάδου ενώπιον των ελληνικών και κοινοτικών αρχών, ως και των αρμόδιων αρχών άλλων χωρών.
• Η προώθηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, της ιστορικής, και πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της κτηνοτροφίας, ηθών και εθίμων, μέσω εκδηλώσεων επιμόρφωσης και ενημέρωσης, ανάληψης δραστηριοτήτων, εκπόνησης προγραμμάτων και μελετών, στο πλαίσιο των σκοπών του Συνδέσμου και της κείμενης νομοθεσίας.
• Η συνεργασία με τις κοινοτικές και διεθνείς οργανώσεις του κλάδου, με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων του.
• Η συμμετοχή σε θεσμούς, συλλογικές οργανώσεις, διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και γενικά σε ν.π.ι.δ. και ν.π.δ.δ., που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κτηνοτροφικών προϊόντων προς το συμφέρον του κλάδου.
ergo2
• Οι ενέργειες και εκδηλώσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης (σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, πολιτιστικές εκδηλώσεις), που εξυπηρετούν τα μέλη, χωρίς να τα υποκαθιστούν και στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.
• Η έκδοση περιοδικών-εντύπων, εφημερίδων στο πλαίσιο των σκοπών του Συνδέσμου.
• Η ανάληψη, η ανάθεση οποιουδήποτε νόμιμου έργου που αποφασίζεται στο πλαίσιο του σκοπού του Συνδέσμου.
• Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών, στο πλαίσιο του σεβασμού της επικουρικότητας, η παροχή στήριξης και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των μελών του, με την επεξεργασία κοινών θέσεων και προτάσεων, που αφορούν στον κλάδο.
• Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών κλπ, όπως και η συμμετοχή σε επιτροπές που συγκροτούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Η αναζήτηση και εξεύρεση πόρων για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.
• Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ινστιτούτα, επιμελητήρια, με σκοπό την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
• Η κοινή οργάνωση εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, η πραγματοποίηση κοινών δράσεων, στο πλαίσιο των σκοπών του Συνδέσμου.
• Η ανάληψη και διενέργεια ερευνών, μελετών, προγραμμάτων εθνικών και κοινοτικών στο πλαίσιο των σκοπών του Συνδέσμου και για την προαγωγή των προϊόντων του κλάδου.
• Η παρέμβαση με θέσεις και προτάσεις, ενώπιον των αρμοδίων κυρίως κρατικών αρχών, που στοχεύουν στην προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου στην κατοχύρωση της δραστηριότητας του κτηνοτρόφου και του πτηνοτρόφου, στο πλαίσιο πάντοτε των κειμένων διατάξεων.
Η επιστημονική στήριξη των μελών.
• Η προστασία και προώθηση των αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων.
Η πρόσληψη προσωπικού, επιστημονικών και τεχνικών συμβούλων για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.
ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα